ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

with No Comments

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) δημοσιεύει Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων Θεματικών Στόχων:

– Θ.Σ. 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

– Θ.Σ. 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων».

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς Δικαιούχους με τους οποίους θα συμβληθεί η ΕΤΕ.

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από ανακτώμενους πόρους του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013.

Η εκταμίευση των πόρων από το ΤΑΜΥΠΟΔ προς τους Τελικούς Δικαιούχους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023.

ΠΗΓΗ: antagonistikotita.gr