Η Διαιτησία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Εξασφαλίζει τη διευθέτηση εμπορικών κυρίως διαφορών σε αποκλειστικά σύντομες προθεσμίες, γρήγορα και χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε πολύ σύντομο διάστημα και χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. Τα 2 αντίδικα μέρη, παρουσία των δικηγόρων τους υποβάλουν τις διαφορές τους σε έναν διατητή, ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

Τα οφέλη της διατησίας, σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία προσφυγής σε δίκη, είναι τα εξής:
• Σύντομες διαδικασίες
• Πολύ μειωμένο κόστος
• Εμπιστευτικότητα και μη δημοσιοποίηση της διαδικασίας
• Αποφυγή έκθεσης και δυσφήμισης της κάθε πλευράς
• Λιγότερο επιθετική διαδικασία και διατήρηση καλών σχέσων μεταξύ των διαδίκων
• Ο Διαιτητής μπορεί να είναι καταρτισμένος πάνω στο επίμαχο θέμα της διαφοράς
• Εγκυρότητα της απόφασης και μη προσβολή της.

Η ANACON αναλαμβάνει την διεξαγωγή διαιτησίας σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ.

ΔΙΑΤΗΣΙΑ στο ΕΒΕΑ