Τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα δίνουν την δυνατότητα σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, λαμβάνοντας σημαντική ενίσχυση. Εδώ, αναζητούμε το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς και ξεκινάμε την όλη διαδικασία: εκπονούμε την οικονομική μελέτη, συντάσσουμε και υποβάλουμε τον φάκελο υποψηφιότητας -και μετά την έγκριση παρακολουθούμε την υλοποίηση του προγράμματος και σας καθοδηγούμε για την σωστή ολοκλήρωσή του.

Με την εφαρμογή του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την εκκίνηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 / ΕΣΠΑ Ι) τα προγράμματα διαφοροποιήθηκαν και δόθηκε προτεραιότητα σε συγκεκριμένους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις:
• αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
• υιοθέτηση μη ρυπογόνων τεχνολογιών, φιλικότερων προς το περιβάλλον
• ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
• ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισηςΤα προγράμματα αφορούν συνήθως, τους ακόλουθους τομείς: Επιχειρηματικότητα – Τουρισμό – ΜΜΕ (εμπόριο, μεταποίηση, υπηρεσίες) – Περιβάλλον και Ενέργεια – Τεχνολογία – Πληροφορική – Γεωργία/Αγροτικά/Αλιεία

Με την εφαρμογή του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου και του σχεδίου “Ευρώπη 2020”, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΕΣΠΑ ΙΙ), θα δοθεί προτεραιότητα στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα νέα προγράμματα θα πρέπει να εκπληρώσουν συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια με γνώμονα αυτούς τους 3 άξονες.

Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις ενεργές προκηρύξεις μέσα από το πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.